Privacy Policy

Có hiệu lực từ ngày: 20 tháng 5 năm 2018

Canh Dong Bat Tan Studio vận hành https://www.canhdongbattanstudio.com website cho các dịch vụ về các giải pháp nhà thông minh.

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website www.canhdongbattanstudio.com được vận hành bởi Canh Dong Bat Tan Studio. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tử của Quý khách. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Trang này sẽ thông báo cho quý khách, Quyền riêng tư sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Quyền riêng tư này cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Chính sách bảo mật của chúng tôi cho Canh Dong Bat Tan Studio được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo chính sách bảo mật miễn phí.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý khách để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.canhdongbattanstudio.com

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách.

Các loại dữ liệu sẽ thu thập 

 1.   Dữ liệu cá nhân

 Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý khách (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 •     Địa chỉ email
 •     Cookies và dữ liệu sử dụng
 1.   Usage Data

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Usage Data”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của Quý khách (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Quý khách truy cập, thời gian và ngày Quý khách truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

 1.   Theo dõi (Tracking) & dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của Quý khách từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Quý khách không chấp nhận cookie, Quý khách không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng: Phiên Cookie. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình. Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của Quý khách và các cài đặt khác nhau. Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.  


Sử dụng dữ liệu

Canh Dong Bat Tan Studio sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 •     Cung cấp và duy trì Dịch vụ
 •     Để thông báo cho Quý khách về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 •     Để cho phép Quý khách tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi Quý khách chọn làm như vậy
 •     Để cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 •     Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 •     Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 •     Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu

Thông tin của Quý khách, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của Quý khách.

Nếu Quý khách ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của Quý khách với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc Quý khách gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Quý khách đối với chuyển khoản đó.

Canh Dong Bat Tan Studio sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của Quý khách được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của Quý khách và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Canh Dong Bat Tan Studio có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 •     Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 •     Để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Canh Dong Bat Tan Studio
 •     Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 •     Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 •     Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý
 •     Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web Quý khách truy cập.

 Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”). 

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và Quý khách biết rằng Con cái của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Quý khách biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

 Liên hệ chúng tôi

 Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Bằng email: [email protected]